Fukt och inomhusmiljö

 

Tjänster som vi erbjuder

o   Fuktutredningar

o   BRO-utredningar/inomhusmiljöutredningar

o   Fuktsakkunnig i byggprojekt


Fuktskador och byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) förekommer i många byggnader. För att fastställa orsaken och avhjälpa problemet krävs noggranna undersökningar och sakkunnighet. Personal som arbetar i dessa uppdrag har lång erfarenhet och gedigen kunskap om bland annat fuktmekanik, byggnadsteknik och mätteknik. Vi ingår i och arbetar utifrån Byggdoktorerna och Swesiq-modellen och är auktoriserade provtagare. Vi arbetar även som fuktsakkunniga i tidiga skeden av ny- och ombyggnation. Ett av våra uppdrag inom inomhusmiljö

Hertsöskolan 2021 – Fuktskadeutredningar

Uppgradsgivare: Luleå kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hertsöskolan i Luleå har utretts för inomhusmiljöproblem, utifrån en upplevd ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa hos personal i skolan och biblioteket. 

Vår del i detta uppdrag var att lägga fram ett förslag på utredningen i en första etapp för skolan och i en andra etapp för övriga delar. Genom en serie av provtagningar utredde vi sedan inomhusmiljön med fokus på fuktrelaterade skador. Utredningen visade på återkommande skador i konstruktioner och ytskikt av en sådan omfattning att verksamheten gjorde bedömningen att en ny skola för eleverna på Hertsön var en bättre investering än att renovera de skadade delarna i befintlig byggnad. Efter beslut om rivning fick N & S Projektledning uppdraget att genomföra en materialinventering samt upprätta en material- och avfallshanteringsplan enligt Plan- och bygglagen inför rivningen.

Storleksordning på projektet: 12 000 kvadratmeter. Totalt beräknar Luleå kommun att hanteringen och nyuppbyggnaden av Hertsöskolan och tillhörande verksamheter uppgår till 350 miljoner kronor.

Tid: 2021-pågående