Miljö och övriga frågor

 

Tjänster som vi erbjuder

o   Materialinventeringar samt material- och avfallshanteringsplaner

o   Saneringsledning

o   Rivningsledning

o   Markarbeten

o   Radonmätningar

o   Upprättande av förfrågningsunderlag


Vi som arbetar med dessa frågor har lång erfarenhet av hanteringen av avfall och resursmaterial i samband med ombyggnads- eller rivningsarbeten. Rivningsobjekten utgörs av byggnader av olika slag, till exempel industribyggnader, bostadshus, förråd, ridhus och butiker. Vi har även hållit i stora och omfattande PCB-inventeringar av Luleå kommuns samt Lulebos fastighetsbestånd. Fler arbetsområden utgörs av markarbeten kopplade till byggnationer av gator, trottoarer, gång- och cykelvägar inklusive markbyggnad av VA-system, el, fjärrvärme och fiber samt radonmätningar, Miljöbyggnad-projekt, miljö- och kvalitetsledning och revisioner.
Ett av våra uppdrag inom miljö

Kv. Minken 2021 - Ombyggnation

Uppgradsgivare: Riksbyggen

Kv. Minken utgörs av hälsocentral, tandläkare och äldreboende. Byggnaderna inom kv. Minken skulle byggas om och N & S Projektledning anlitades av fastighetsägaren Riksbyggen för att utföra förberedande kontroller inför ombyggnations- och rivningsarbetena.

Vår del i detta uppdrag var att genomföra materialinventering med fokus på farligt avfall, inventering av fuktskador och riskområden samt radonmätningar och åtgärdsförslag inför en ombyggnation.

Storleksordning på projektet:

Tid: 2021-pågående